Wkład Hoxter HAKA 63/51 Wa

Parametry techniczne:

Średnia temperatura spalin [oC]: 225
Średnica wylotu spalin [mm]: 200
Waga [kg]: 327
Sprawność [%]: 80
Moc nominalna [kW]: 15/9,5
Zapytaj o cenę

De­cy­du­jąc się na wkład ko­min­ko­wy z płasz­czem wod­nym podłą­czo­nym ze zbior­ni­kiem aku­mu­la­cyj­nym – bu­fo­rem ma­my wspa­nia­łą al­ter­na­ty­wę dla in­nych źró­deł ogrze­wa­nia. Wkła­dy ko­min­ko­we z płasz­czem wod­nym mo­gą ogrze­wać rów­no­mier­nie ca­ły dom. Dzię­ki prze­my­śla­nej kon­struk­cji i wie­dzy, w ja­ki spo­sób spa­la się drew­no, wkła­dy ko­min­ko­we Ho­xter są do­sko­na­ły­mi pa­le­ni­ska­mi. Żad­ne in­ne ogrze­wa­nie nie da­je ty­le przy­jem­no­ści co do­sko­na­łe wkła­dy ko­min­ko­we Ho­xter.

Zalety wkładów kominkowych z plaszczem wodnym  HOXTER:

- kompleksowe ogrzewanie całego domu,

- komfort czystej szyby,

- podwójne przeszklenie- za dopłatą,

- mechanizam drzwiczek otwieranych do góry,

- stabilny profil drzwiczek,

-drzwiczki narożne z podwójnym przeszkleniem- za dopłatą,

- wyższe temperatury w palenisku,

- bezpieczna eksploatacja,

- wydajne spalanie i mała ilość popiołu,

- tylny załadunek drewna- opcjonalnie.

SPWSZ
Strona używa cookies Dowiedz się więcej Zamknij